home

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA U PALAČI CEDULIN


 

Temeljem odluke s 37. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Zadra, dana 01. lipnja 2017. godine, Turistička zajednica grada Zadra raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

za davanje u zakup poslovnog prostora u palači Cedulin I. Predmet Javnog natječaja 


Turistička zajednica grada Zadra u ime investitora (Turistička zajednica grada Zadra i Turistička zajednica Zadarske županije) upućuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u palači Cedulin, lokacija Jurja Barakovića 5, 23 000 Zadar. Objekt palače Cedulin, zbog kulturno-povijesne vrijednosti, vodi se kao zaštićeno nepokretno kulturno dobro u Ministarstvu kulture (Z-755). 


Ukupna površina poslovnog prostora u palači Cedulin u prizemnom dijelu sjeverozapadnog krila iznosi cca 103,1 m² na lokaciji Jurja Barakovića 5. 


Trenutno stanje poslovnog prostora za zakup: prostor za zakup je roh-bau. II. Pravo sudjelovanja 


Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju pripada pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje djelatnosti za koje se natječu. 


Zbog tehničkih uvjeta predmetnog poslovnog prostora isključena je djelatnost Ugostiteljstvo iz Javnog natječaja. 


Prihvatljive djelatnosti: trgovinska – ekskluzivan butik odjeće i obuće (osim sportske opreme) poznatih robnih marki, trgovina proizvodima dekorativne i preparativne kozmetike poznatih robnih marki – parfumerija, bankarska (financijske djelatnosti), trgovina hrvatskih autohtonih proizvoda. III. Obveze budućeg Zakupnika 


Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, što isključuje sve naknadne prigovore zakupca. 


Trajanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora je razdoblje od minimalno 3 godine. 


Zakupnik ima sam obvezu dovesti poslovni prostor u stanje potrebno za obavljanje djelatnosti svojim ulaganjima u uređenje poslovnog prostora, odnosno po potrebi i dijelu zgrade sukladno odobrenju zakupodavca, a po potrebi i prema lokacijskoj dozvoli odnosno drugom aktu propisanom zakonom odnosno podzakonskim aktom. Lokacijsku dozvolu ishoduje zakupodavac, a ostala odobrenja zakupnik temeljem suglasnosti zakupodavca. Zakupnik se ujedno odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u poslovni prostor ulagati sa ili bez suglasnosti). 


Prije svakog ulaganja Zakupnik je dužan ishodovati suglasnost Zakupodavca. 


Zakupodavac ima pravo putem ovlaštene osobe nadzirati uređenje, a Zakupnik je dužan dati plan uređenja na odobrenje Zakupodavcu prije početka radova uređenja. 


Zbog postupanja zakupnika protivno prethodnim odredbama ovog članka, Zakupodavac je ovlašten otkazati ugovor o zakupu, a Zakupnik je dužan predati poslovni prostor .


Zakupodavcu slobodan od osoba i stvari, u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana donošenja Odluke Zakupodavca o raskidu ugovora. 


Zakupnik nema pravo dati poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup. 


Potpisivanjem ugovora o zakupu Zakupnik pristaje da Zakupodavac otkaže ugovor o zakupu ako Zakupnik bez suglasnosti Zakupodavca u poslovnom prostoru ne obavlja ugovorenu djelatnost odnosno ne koristi ga sukladno namjeni. IV. Posebni uvjeti Zakupa 


Obzirom da se poslovni prostor nalazi unutar objekta palače Cedulin, koja se zbog kulturno-povijesne vrijednosti, vodi kao zaštićeno nepokretno kulturno dobro u Ministarstvu kulture (Z-755) Zakupnik se obvezuje o vlastitom trošku ispoštivati sljedeće uvjete: 


1. postići estetski visoko-kvalitetan nivo uređenosti čime će se podići razina ponude u gradu Zadru, a neće narušiti svojstvo kulturnog dobra; 


2. poštivati odredbe konzervatora u smislu ishođenja potrebne dokumentacije (posebni uvjeti za uređenje prostora); 


3. eventualno oštećene elemente sanirati na odgovarajući način, a preostale redovito održavati. 


4. Budući da je građevina kulturno-povijesna znamenitost upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Zakupnik je dužan za uređenje prostora izraditi dokumentaciju (tehnički opis, troškovnik radova i projekt po potrebi) kako predviđa Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 


Budući Zakupnik obvezuje se osigurati poslovni prostor u korist Zakupodavca te je obvezan policu osiguranja predočiti na uvid na njegov zahtjev. Osiguranje mora obuhvatiti lom stakla, požarne opasnosti, uz ugovaranje dodatnih rizika izljeva vode te poplave, bujice i visoke vode. Pod požarnim osiguranjem podrazumijevaju se sva standardna pokrića koja se u uvjetima osiguranja nazivaju osnovni rizici. 


Budući zakupnik obvezuje se svake godine dostaviti novu važeću policu za vrijeme trajanja predmetnog Ugovora o zakupu. 


Budući zakupnik obvezuje se o vlastitom trošku poduzeti sve mjere i ispuniti sve uvjete propisane važećim propisima Republike Hrvatske, a koji se tiču zaštite predmetnog poslovnog prostora od požara. V. Pismena ponuda obvezno sadrži: 


1. Podaci o ponuditelju: ime i prezime, adresa prebivališta i OIB (za fizičke osobe) odnosno naziv i sjedište te MB (za pravne osobe), kontakt broj i e-mail adresa; 


2. Dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti koja se namjerava obavljati u poslovnom prostoru (u originalu ili ovjereni preslik) i to iz sudskog registra (Izvadak o upisu u sudski registar) za trgovačko društvo ili ustanovu, odnosno Izvadak iz obrtnog registra, ako se radi o fizičkoj osobi, ne stariji od 30 dana, od dana raspisivanja ovog Natječaja; 


3. Dokaz o uspješnosti poslovanja - originalni obrazac BON-1 i BON-2, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, odnosno odgovarajuća potvrda banke za pravne osobe, te originalni obrazac BON-2(SOL-2) za fizičke osobe, ne stariji od 30 dana, od objave natječaja; 


4. Dokaz o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu (Potvrda porezne uprave u originalu ili ovjerenom presliku, ne starija od 30 dana, od dana objave natječaja); 


5. Početna cijena iznosi 300,00 kuna/m² mjesečno. 


6. Izjava o osiguranom jamstvu u vidu bankovne garancije u iznosu jednogodišnjeg zakupa ili spremnosti plaćanja vrijednosti jednogodišnjeg ugovora o zakupu; 


7. Projekt - detaljan opis djelatnosti kojom se Ponuditelj želi baviti u poslovnom prostoru (planirana djelatnost), a koji sadrži sljedeće stavke: 


a) plan projekta, 


b) prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini, 


c) izvore i iznose financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti), 


d) procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi), 


e) iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti koju planira obavljati u prostoru, 


f) broj planiranih radnih mjesta. VI. Kriteriji za utvrđivanje najpovoljnije ponude 


Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda: 


a) kojom se ispunjavaju svi uvjeti natječaja, 


b) koja sadrži najvišu ponuđenu natječajnu zakupninu; 


c) koja ispunjava estetske i kvalitativne norme. VII. Predaja Javnog natječaja 


Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u pisanom obliku, točnije u zatvorenoj omotnici najkasnije do 10. srpnja 2017. godine do 12:00 sati preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu: 


TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA 

Ilije Smiljanića 5 

23000 ZADAR 

s naznakom: „NE OTVARAJ – Javni natječaj za zakup poslovnoga prostora u palači Cedulin“ 


Sve informacije u vezi ovog Javnog natječaja, kao i dogovor oko obaveznog razgledavanja poslovnog prostora, mogu se dobiti putem e-maila: tzg-zadar@zd.t-com.hr 


Ponude će razmatrati Povjerenstvo te dati prijedlog Turističkom vijeću Turističke zajednice Grada Zadra. 


O rezultatima natječaja, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Zadra izvijestit će ponuditelje u roku od 8 (osam) dana, od dana donošenja odluke. 


Turistička zajednica grada Zadra zadržava pravo nakon isteka roka natječaja, u cjelini poništiti natječaj, bez iznošenja obrazloženja. 


Turistička zajednica grada Zadra nije dužna nadoknaditi nikakve troškove Ponuditeljima, pa ni u slučaju poništenja Javnog natječaja. 


Zadar, 05. lipnja 2017. 


TURISTIČKO VIJEĆE  TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ZADRA