home

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA U 2017. GODINI | TZG ZADAR


 

Temeljem odluke s 31. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Zadra, dana 13. prosinca  2016. godine, Turistička zajednica grada Zadra raspisuje 


J A V N I    P O Z I V 

za sufinanciranje manifestacija u 2017. godini

značajnih za turističku i kulturnu ponudu grada Zadra I.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Turističke zajednice grada Zadra za događanja na području grada Zadra od značaja za turističku, kulturnu i ostalu ponudu kao motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:  


•      utjecaj na unapređenje boravka turista i obogaćivanje turističkog proizvoda/ponude grada Zadra,


•      razvoj sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone,


•      povećanje turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone, 


•      promocija grada Zadra u zemlji i inozemstvu,


•      jačanje snage brenda Zadra kao turističke destinacije i doprinos stvaranju prepoznatljivog imidža turizma grada Zadra.II.

Za sufinanciranje manifestacija mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator), i to:


• trgovačka društva


• obrti


• udruge


• sportski klubovi


• kulturne i druge javne ustanove.III.

Kriteriji za donošenje odluke o sufinanciranju manifestacija: 


vrijeme i mjesto održavanja manifestacija (otvoreni javni prostor – trgovi, ulice i dr.),


•      sadržaj i kvaliteta događanja (kvaliteta programa, raznovrsnost sadržaja programa: zabavni, kulturni, sportski, eno-gastro),


•      sveobuhvatnost manifestacija, broj sudionika i posjetitelja/turista,


•      originalnost, prepoznatljivost i kvaliteta,


tradicija održavanja manifestacije/održivost – dugoročni učinci,


zastupljenost u domaćim i stranim medijima, 


•      izvori financiranja manifestacija, odnosno njihovo sufinanciranje i od strane drugih subjekata.


 U svim vrstama oglašavanja, osim na radiju, organizator događanja mora objaviti logo TZG Zadar. IV.

 Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za sljedeće:


 •      najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.)


•      nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju


•      najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezano za organizaciju


•      troškove smještaja, putne troškove te honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika


troškove  promocije


•    druge opravdane troškove neposredne organizacije događajaV.

Javnim pozivom neće se sufinanciarati sljedeće:


•      projekti koji se isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme,


•      troškovi redovnog poslovanja organizatora događanja (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade), 


•      izrada studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije, 


•      izdavačka djelatnost i suveniri te izrada promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi i dr.), 


•      svi drugi troškovi koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog događanja, 


•      manifestacije koje se isključivo odnose na jednokratno održavanje kao konferencije, okrugli stolovi, seminari, proslave obljetnica, izleti i hodočašća.VI.

 Manifestacije se prijavljuju isključivo na propisanom obrascu. Obrazac za prijavu zajedno s uputama za prijavljivanje nalazi se na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Zadra www.zadar.travel i u Turističkom uredu Zajednice, Ilije Smiljanića 5, 23000 Zadar. 


Prijave bez propisanog obrasca, posebice one bez detaljnog razrađenog programa manifestacija te organizacijskog i financijskog plana manifestacija, smatrat će se nepotpune i neće se razmatrati.


TZGZ zadržava pravo od predlagatelja zatražiti dodatna pojašnjenja zahtjeva.


 Odluku o sufinanciranju manifestacija donosi Turističko vijeće Turističke zajednice grada Zadra.


TZGZ će odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru na žiro račun nakon realizacije manifestacije i po primitku potrebne vjerodostojne dokumentacije (izvješće o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore po vrstama, foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija manifestacije).


Rok za dostavu vjerodostojne dokumentacije - dokaznica o održanoj manifestaciji/ projektu, a za isplatu odobrenih sredstava je 30 dana po održanoj manifestaciji.


Turistička zajednica grada Zadra zadržava pravo nadzora svake održane manifestacije s ciljem ocjene kvalitete i uspješnosti programa u odnosu na dostavljene prijave. U slučaju nepridržavanja dostavljenih programa, moguće su promjene u isplatama odobrenih sredstava.


 Prijave i dokumentacije se dostavljaju poštom ili osobno u Turistički ured i podnose zaključno s danom 20. siječnja 2017. na adresu Turistička zajednica grada Zadra, Illije Smiljanića 5, 23000 Zadar, s naznakom  Prijave za sufinanciranje manifestacija 2017.Obrazac za prijavu manifestacija u 2017. godini preuzmite u PDF formatu pod "Prilozi" ili u MS Word formatu na ovom linku. Molimo obratiti pažnju da MS Word obrazac prvo treba preuzeti na vlastito računalo i tek potom popunjavati podatke!!