home

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA U 2016. GODINI | TZG ZADAR


 

Temeljem odluke s 19. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Zadra, dana 11. prosinca  2015. godine, Turistička zajednica grada Zadra raspisuje 


J A V N I    P O Z I V 

za sufinanciranje manifestacija u 2016. godini značajnih za turističku i kulturnu ponudu grada Zadra I.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Turističke zajednice grada Zadra za događanja na području grada Zadra od značaja za turističku, kulturnu i ostalu ponudu kao motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:  

•  utjecaj na unapređenje boravka turista i obogaćivanje turističkog proizvoda/ponude grada Zadra,

•  razvoj sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone,

•  povećanje turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone, 

•  promocija grada Zadra u zemlji i inozemstvu,

•  jačanje snage brenda Zadra kao turističke destinacije i doprinos stvaranju prepoznatljivog imidža turizma grada Zadra.II.

Za sufinanciranje manifestacija mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator), i to:

•  trgovačka društva

•  obrti

•  udruge

•  sportski klubovi

•  kulturne i druge javne ustanove.III.

Kriteriji za donošenje odluke o sufinanciranju manifestacija: 

vrijeme i mjesto održavanja manifestacija (otvoreni javni prostor – trgovi, ulice i dr.),

•  sadržaj i kvaliteta događanja (kvaliteta programa, raznovrsnost sadržaja programa: zabavni, kulturni, sportski, eno-gastro),

•  sveobuhvatnost manifestacija, broj sudionika i posjetitelja/turista,

•  originalnost, prepoznatljivost i kvaliteta,

tradicija održavanja manifestacije/održivost – dugoročni učinci,

zastupljenost u domaćim i stranim medijima, 

•  izvori financiranja manifestacija, odnosno njihovo sufinanciranje i od strane drugih subjekata.


U svim vrstama oglašavanja, osim na radiju, organizator događanja mora objaviti logo TZG Zadar. IV.

 Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za sljedeće:

 •  najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.)

•   nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju

•   najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezano za organizaciju

•   troškove smještaja, putne troškove te honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika

troškove  promocije

•   druge opravdane troškove neposredne organizacije događajaV.

Javnim pozivom neće se sufinanciarati sljedeće:

•   projekti koji se isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme,

•   troškovi redovnog poslovanja organizatora događanja (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade), 

•   izrada studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije, 

•   izdavačka djelatnost i suveniri te izrada promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi i dr.), 

•   svi drugi troškovi koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog događanja, 

•   manifestacije koje se isključivo odnose na jednokratno održavanje kao konferencije, okrugli stolovi, seminari, proslave obljetnica, izleti i hodočašća.VI.

Manifestacije se prijavljuju isključivo na propisanom obrascu. Obrazac za prijavu zajedno s uputama za prijavljivanje nalazi se na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Zadra www.zadar.travel i u Turističkom uredu Zajednice, Ilije Smiljanića 5, 23000 Zadar. 


Prijave bez propisanog obrasca, posebice one bez detaljnog razrađenog programa manifestacija te organizacijskog i financijskog plana manifestacija, smatrat će se nepotpune i neće se razmatrati.


TZGZ zadržava pravo od predlagatelja zatražiti dodatna pojašnjenja zahtjeva.


Odluku o sufinanciranju manifestacija donosi Turističko vijeće Turističke zajednice grada Zadra.


TZGZ će odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru na žiro račun nakon realizacije manifestacije i po primitku potrebne vjerodostojne dokumentacije (izvješće o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore po vrstama, foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija manifestacije).Rok za dostavu vjerodostojne dokumentacije - dokaznica o održanoj manifestaciji/ projektu, a za isplatu odobrenih sredstava je 30 dana po održanoj manifestaciji.


Turistička zajednica grada Zadra zadržava pravo nadzora svake održane manifestacije s ciljem ocjene kvalitete i uspješnosti programa u odnosu na dostavljene prijave. U slučaju nepridržavanja dostavljenih programa, moguće su promjene u isplatama odobrenih sredstava.


Prijave i dokumentacije se dostavljaju poštom ili osobno u Turistički ured i podnose zaključno s danom 10. veljače 2016. na adresu Turistička zajednica grada Zadra, Illije Smiljanića 5, 23000 Zadar, s naznakom : Prijave za sufinanciranje manifestacija 2016.


Obrazac za prijavu manifestacija u 2016. godini preuzmite u prilogu u PDF formatu.