home

Juraj Baraković


Juraj Baraković (Plemići, Rtina kraj Zadra, 1548. – Rim, 1. kolovoza 1628.), hrvatski renesansni pjesnik

Barakovićev život nedovoljno je istražen, a većinu podataka autor je o sebi iznio u svojim djelima, uz kasnije nadopune njegovih biografa. Prema autobiografskim podacima pjesnik je rođen 1548. godine u okolici Zadra, u selu Plemići, na posjedu svojih roditelja. Iako često spominje svoje plemićko podrijetlo, kritičari njegova života i rada sumnjaju u istinitost tih tvrdnji zbog tendencije naših renesansnih pisaca u traženju korijena svojih predaka u dalekoj prošlosti, čak i u antici.Osnovnu i humanističku školu završio je u Zadru, a visoke škole u Italiji. Baraković se školovao za svećenika te je dobro poznavao klasične pisce i talijansku renesansnu književnost, kao i hrvatske renesansne književnike.U arhivima se prvi put spominje kao klerik 1564. godine, a zatim kao svećenik 1586. godine. Desetak je godina službovao kao župnik u Novigradu, a kao kanonik je 1602. godine, iz dosad neutvrđenih razloga, protjeran u Šibenik i lišen crkvenih naslova. Podaci koji su poznati prije njegova izgona u Šibenik govore kako je pjesnik 1582. godine tiskao svoju prvu pjesmu uz Budinićeve prijevode psalama, godine 1606. nakanio je tiskati Jarulu, a 1613. Vilu Slovinku.Umro je u Rimu 1628. godine, za vrijeme svog trećeg hodočašća. Pokopan je u crkvi sv. Jeronima, gdje mu je prijatelj Ivan Tomko Mrnavić postavio nadgrobnu ploču s epitafom iz kojeg se saznaje o Barakovićevom podrijetlu i o njegovom sudjelovanju u borbi protiv Turaka.