home

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA U PALAČI CEDULINTuristička zajednica grada Zadra, na temelju odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Zadra od 06. prosinca 2017. godine, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora I. Predmet zakupa


Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi „Palača Cedulin“, na dijelu k.č. 10402/1 k.o. Zadar, na adresi Jurja Barakovića 5 u Zadru. 

Poslovni prostor koji se daje u zakup nalazi se u prizemnom dijelu sjeverozapadnog krila zgrade „Palača Cedulin“.


Ukupna površina poslovnog prostora koji se daje u zakup je 103,1 m².


Predmetni poslovni prostor daje se u zakup u roh-bau izvedbi.II. Uvjeti zakupa


- Namjena/djelatnost poslovnog prostora:

Prihvatljive djelatnosti: trgovina – ekskluzivan butik odjeće i obuće (osim sportske opreme) poznatih robnih marki, trgovina proizvodima dekorativne i preparativne kozmetike poznatih robnih marki – parfumerija, bankarska (financijske djelatnosti), trgovina hrvatskih autohtonih proizvoda.


Zbog tehničkih uvjeta predmetnog poslovnog prostora isključena je djelatnost Ugostiteljstvo iz Javnog natječaja.


- Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, što isključuje sve naknadne prigovore Zakupnika. 


- Poslovni prostor daje se u zakup na rok od 5 godina s mogućnošću produženja.


Početna cijena zakupa iznosi 180,00 kuna/m² mjesečno


- Mjesečna zakupnina se plaća unaprijed, najkasnije do desetog dana u mjesecu za koji se plaća. 


- Zakupnik je dužan poslovni prostor koji je izlicitirao na natječaju urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku, uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa. Potpisom ugovora o zakupu zakupnik prihvaća navedene obveze i odriče se bilo kakvog prava na naknadu za uložena sredstva po osnovi izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru odnosno odriče se prava primjene instituta stjecanja bez osnove i/ili poslovodstva bez naloga (bez obzira da li je za takve radove imao suglasnost Zakupodavca).


Prije svakog ulaganja Zakupnik je dužan ishodovati suglasnost Zakupodavca.


Obzirom da se poslovni prostor nalazi unutar objekta „Palača Cedulin“, koja se zbog kulturno-povijesne vrijednosti, vodi kao zaštićeno nepokretno kulturno dobro u Ministarstvu kulture (Z-755), Zakupnik se obvezuje o vlastitom trošku ispoštovati sljedeće uvjete:

1. Budući da je građevina kulturno-povijesna znamenitost upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Zakupnik je dužan za uređenje prostora izraditi dokumentaciju (tehnički opis, troškovnik radova i projekt po potrebi) kako predviđa Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

2. poštivati odredbe konzervatora u smislu ishođenja potrebne dokumentacije (posebni uvjeti za uređenje prostora);

3. eventualno oštećene elemente sanirati na odgovarajući način, a preostale redovito održavati.


Zakupodavac ima pravo putem ovlaštene osobe nadzirati uređenje, koje će se provesti sukladno planu uređenja, ujedno sastavnom dijelu ponude. 

Zbog postupanja zakupnika protivno prethodnim odredbama ovog članka, Zakupodavac je ovlašten otkazati ugovor o zakupu, a Zakupnik je dužan predati poslovni prostor Zakupodavcu slobodan od osoba i stvari, u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana donošenja Odluke Zakupodavca o raskidu ugovora.


- Zakupnik može otkazati zakup prostora, odnosno vratiti poslovni prostor prazan od osoba i stvari u posjed Zakupodavcu kad god to želi, odnosno prije isteka ugovora o zakupu pri čemu nema pravo na povrat dotad uloženih sredstava.


- Zakupnik nema pravo dati poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.


- Potpisivanjem ugovora o zakupu Zakupnik pristaje da Zakupodavac otkaže ugovor o zakupu ako Zakupnik bez suglasnosti Zakupodavca u poslovnom prostoru ne obavlja ugovorenu djelatnost odnosno ne koristi ga sukladno namjeni, kojoj je priveden.


- Budući Zakupnik obvezuje se osigurati poslovni prostor u korist Zakupodavca te je obvezan policu osiguranja predočiti na uvid na njegov zahtjev. Osiguranje mora obuhvatiti lom stakla, požarne opasnosti, uz ugovaranje dodatnih rizika izljeva vode te poplave, bujice i visoke vode. Budući zakupnik obvezuje se svake godine dostaviti novu važeću policu za vrijeme trajanja predmetnog Ugovora o zakupu.


- Zakupnik snosi sve nužne troškove nastale upotrebom poslovnog prostora kao što su: troškovi redovitog održavanja poslovnog prostora i troškovi nastali vođenjem posla.


- Najpovoljniji natjecatelj za poslovni prostor, dužan je prilikom sklapanja ugovora o zakupu, dostaviti bjanko zadužnicu u iznosu 6 mjesečnih zakupnina, kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.III. Opći uvjeti za podnošenje ponuda


Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti za koje se natječu.


Neće se razmatrati ponude: 

- fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava; 

- pravnih osoba koje nisu solventne; 

- fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.IV. Sadržaj ponude


Ponuda na natječaj obvezno mora sadržavati:


1. Ponuda – ispunjeni i ovjereni obrazac ponude sa svim traženim podacima, koja sadrži sljedeće stavke:

- idejno rješenje uređenja prostora

- detaljan opis djelatnosti kojom se Ponuditelj želi baviti u poslovnom prostoru;


2. Dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti koja se namjerava obavljati u poslovnom prostoru  (u originalu ili ovjereni preslik) i to izvadak iz sudskog registra za trgovačko društvo ili ustanovu, odnosno Izvadak iz obrtnog registra, ako se radi o fizičkoj osobi, ne stariji od 30 dana, od dana objave ovog Natječaja;


3. Dokaz o uspješnosti poslovanja -  originalni obrazac BON-1 i BON-2, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, odnosno odgovarajuća potvrda banke za pravne osobe, te originalni obrazac BON-2(SOL-2) za fizičke osobe, ne stariji od 30 dana, od objave natječaja;


4. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 15 dana do dana prijave na natječaj, iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. V. Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude


Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda s najvećim zbrojem ostvarenih bodova utvrđenim prema sljedećim kriterijima: 


1. Najviši ponuđeni iznos zakupnine – maksimalno 30 bodova 

Kriterij cijene =    ___ponuđena cijena x 30______

                                     najviša ponuđena cijena 2. Planirana djelatnost – bodovanje ponude s obzirom na planiranu djelatnost:

trgovina proizvodima s oznakom kvalitete hrvatski autohtoni proizvod - 25 bodova

trgovina odjeće ekskluzivne robne marke - 20 bodova

trgovina kozmetikom ekskluzivne robne marke - 15 bodova

financijska djelatnost -10 bodova

ostale djelatnosti - 5 bodova    

Broj bodova =  Kriterij cijene + Kriterij kvalitete 

Za odabir je dovoljna jedna prihvatljiva ponuda.


Ako dvije ili više ponuda skupe jednaki broj bodova, prednost će se dati onome tko je ponudio viši iznos zakupnine. Ukoliko dvije ili više ponuda skupe jednak najveći broj bodova, a ponudile su isti iznos zakupnine,  Turističko vijeće pozvat će natjecatelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.


S najpovoljnijim natjecateljem sklapa se ugovor o zakupu u obliku ovršnog javnobilježničkog akta. Troškove solemnizacije ugovora o zakupu snosi zakupnik. VI. Dostava ponude


Pisane ponude s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici 

na adresu:


TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

Jurja Barakovića 5

23000 ZADAR 


s naznakom: „Javni natječaj za zakup poslovnoga prostora -  NE OTVARAJ“ 


preporučenom poštom ili osobnom dostavom, do 22. siječnja 2018. godine do 12:00 sati.  


Sve informacije u vezi ovog Javnog natječaja, kao i dogovor oko obveznog pregleda poslovnog prostora, mogu se dobiti putem e-maila:  tzg-zadar@zd.t-com.hr

Ponude će razmatrati Turističko vijeće Turističke zajednice grada Zadra.


O rezultatima natječaja, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Zadra izvijestit će  ponuditelje u roku od 8 (osam) dana, od dana donošenja odluke.


Turistička zajednica grada Zadra zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu te nakon isteka roka natječaja, u cjelini poništiti natječaj, bez iznošenja obrazloženja. 


Turistička zajednica grada Zadra nije dužna nadoknaditi nikakve troškove Ponuditeljima, pa ni u slučaju poništenja Javnog natječaja.


Zadar, 08. prosinca 2017.


TURISTIČKO VIJEĆE

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ZADRA


  • Prilozi
  • Mapa